Általános Szerződési Feltételek

 

PREAMBULUM

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) minden olyan bérleti szerződésre vonatkozik, amit a Bérbeadó,

 

RELEASE ZRT

(Továbbiakban röviden: RELEASE)

Cím: 1054 BUDAPEST, ZOLTÁN UTCA 8. 2. EM 2

(HUNGARY)

Adószám: HU11696182

Tel: +36 29 55 33 30

+36 30 50 333 05

E-Mail: info@usave.hu

 

és a mindenkori Bérlő köt. Ezért a jelen ÁSZF szerves részét képezi egyrészről az RELEASE, másrészről a Bérlő között megkötött bérleti szerződésnek.

 

 

 1. Bérlő/Sofőr

 

1.1. A jármű bérlője

 

Érvényes szerződés köthető jogi személlyel, akit képviseltre felhatalmazott vagy meghatalmazott személy képvisel, vagy természetes személlyel, azzal a feltétellel, hogy az illető jog- és cselekvőképes, rendelkezik az RELEASE által elfogadott fizetőeszközzel, valamint felmutatja az alábbi érvényes dokumentumokat, valamint információt szolgáltat:

 

 1. Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány;
 2. Latin ábécével írt Magyarországon érvényes jogosítvány vagy az érvényes nemzeti vezetői engedélyhez kapcsolódó európai vagy nemzetközi vezetői engedély, illetve
 3. a jelenlegi lakóhelyére vonatkozó adatok.

 

1.2. Járművezető (Sofőr)

 

1.2.1.  Járművezetésre jogosult Bérlőként vagy Sofőrként csak olyan személy jöhet számításba, aki

 

 1. adatai teljes körű megadásával kifejezetten mint Sofőr szerepel a bérleti szerződésben. Itt a Bérlőről beszélünk, illetve adott esetben más, a szerződésben rögzített Sofőrről. Köteles a Bérlő megadni minden további Sofőr nevét, valamint lakcímét; hacsak másként nem engedélyezik, de mindig a szerződő fél jelenlétével.
 2. az 1.1. pont értelmében rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel és érvényes személyazonosító iratokkal, amiket legkésőbb a jármű átvételekor be kell, hogy mutasson, és
 3. betöltötte a szükséges alsó korhatárt.

 

1.2.2.  Az összes járműkategória vezetésének alsó korhatára 18 év. Ha a Sofőr vagy a jogosult sofőrök egyike az autóbérlés időpontjában 18 és 25 év közötti (ún. Fiatal sofőr), akkor az 1. melléklet szerint bérleti naponként és Fiatal sofőrönként fiatal sofőr díjat számolnak fel.

 

1.2.3.  A járművet csak maga a Bérlő vezetheti. Ha ezzel szemben másik személy lesz a járművezető, vagy a Bérlő mellett más is jogosult lesz a járművezetésre, erről kimondottan meg kell állapodni az RELEASE-val. Ez esetben az 1. melléklet szerint naponként és további Sofőrönként a további Sofőrök miatt kiegészítő díjat számolnak fel. Ha a további Sofőr az 1.2.2. pont szerint Fiatal sofőr, akkor csak a fiatal sofőr díjat kell megfizetni. Ha a járművezető egyidejűleg nem a Bérlő, meg kell, hogy feleljen az 1.2.1. pontban rögzített elvárásoknak.

 

1.2.4.  Ha a bérleti szerződésben valaki nem szerepel kifejezetten mint jogosult Sofőr, akkor tilos vezetnie a bérbe adott járművet. Tilos továbbá olyan személynek is, aki nem tudja felmutatni az 1.1. pontban felsorolt dokumentumokat. A jogosulatlan Sofőr nem részesül a Bérlőnek biztosított (részleges) felelősségcsökkentésben. Ha megengedi a Bérlő jogosulatlan Sofőrnek a jármű vezetését, ezzel szerződésszegést követ el, ami magával vonja a Bérlő felelősségét a jogosulatlan Sofőr által okozott károkért. Ez esetben a Bérlő és a jogosulatlan Sofőr egyetemlegesen felel.

 

 

 1. Foglalás, előre fizetett foglalás

 

2.1.     Ha a Bérlő (pl. telefonon vagy interneten keresztül) lefoglalja a járművet, az csak az RELEASE felé intézett szerződéskötésre irányuló kérésnek minősül. Egy így intézett foglalás nem kötelezi az RELEASE-t, és ezért nem jelent szerződéskötést.

 

2.2.     RELEASE és a Bérlő közötti szerződés csak azzal jön létre, ha az RELEASE továbbítja a foglalási visszaigazolást a Bérlő felé. Ez tartalmaz minden lényeges bérleti díjra, a lefoglalt jármű kategóriájára, ill. az esetleges együtt foglalt csomagokra és tartozékokra vonatkozó információt. A Bérlő a szerződés megkötésével kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza az RELEASE-t, hogy az általa választott fizetési móddal kapcsolatos minden költséget a bérleti díjba felszámolja.

 

2.3.     Ha a Bérlő a járművet távértékesítésben közvetítőn vagy közvetítői felületen keresztül foglalja le, akkor jön létre a szerződés, ha a közvetítő továbbítja a Bérlőnek a foglalási visszaigazolást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ilyen módon intézett foglalások alkalmával nincs lehetősége a Bérlőnek (részleges) felelősségcsökkentést igényelni, illausetve egyéb tartozékokat együtt foglalni. Amennyiben szeretné ezeket előre lefoglaltatni, közvetlenül az RELEASE-nál teheti meg. Ha nem történik meg a járműtartozékok lefoglalása, nem tudja garantálni az RELEASE, hogy a kívánt tartozék a jármű átvételekor elérhető lesz. A Bérlő nem utasíthatja vissza a jármű átvételét, ha az esetlegesen előre le nem foglalat tartozék a járműátvétel napján nem elérhető.

 

2.4.     Ha a Bérlő személyesen keresi fel az RELEASE telephelyét, akkor a szerződés a bérleti megállapodás mindkét fél általi aláírásával jön létre. A Bérlő a szerződés megkötésével kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza az RELEASE-t, hogy az általa választott fizetési móddal kapcsolatos minden költséget a bérleti díjba felszámoljon.

 

2.5.     A foglalások csak járműkategóriára, de nem konkrét járműtípusra vagy márkára vonatkoznak. Jogában áll az RELEASE-nak a lefoglalt kategóriájú jármű helyett egy magasabb kategóriájú járművet biztosítani (viszont az eredetileg megállapodott bérleti díj ellenében). Abban az esetben, ha nincs a Bérlő által lefoglalt kategóriájú jármű, jogában áll a Bérlőnek indoklás és költségterhek viselése nélkül elutasítania a járműátvételt.

 

2.6.     A lefoglalt járműveket készenlétben tartják a Bérlő részére a megállapodott átvételi helyen. Amennyiben a Bérlő a meghatározott időpontban elmulasztja a jármű átvételét (No-Show), a lefoglalt járművet a megbeszélt átvételi napon zárásig készen tartják az átvételi helyen (tolerancia időszak). A tolerancia időszak leteltével az RELEASE törli a foglalást és az 1. melléklet szerint felszámol a Bérlőnek egy teljes napi bérleti díjat az elmulasztott átvételi díjjal  együtt. Ha a foglalás előre fizetett áron történt, a Bérlőnek visszatérítik az esetleges ebből eredő különbséget.

 

2.7.     Meg kell jegyezni, hogy a bérleti szerződéseket szabályozó törvény FAGG 18. § (1) bekezdés 10. pontja értelmében vett fogyasztót nem illeti meg általános elállási jog az FAGG értelmében.

 

 

 1. A foglalás módosítása és törlése

 

3.1. A foglalás módosítása

 

3.1.1.  A bérlés megkezdése előtt a Bérlő ingyenesen módosíthatja a foglalást az elérhetőségek függvényében a +36 30 50 333 05 forróvonalon keresztül vagy az alábbi e-mail címen: info@usave.hu . Díjkiigazítások miatt azonban az is előfordulhat, hogy a módosított foglalásokra már új bérleti díj vonatkozik. Foglalásmódosítás esetén a már teljesített bérleti díjelőleg/visszatérítés egy esetleges különbözeti összege nem lesz visszatérítve.

 

3.1.2.  Ha a Bérlő a bérlés során szeretné módosítani a szerződés tartalmát, kiváltképp a meghatározott bérlési időszakot vagy az egyeztetett leadási helyet, akkor telefonon kell felvennie a kapcsolatot az RELEASE-val az alábbi számon: +36 30 50 333 05.

 

A foglalási feltételek csak az RELEASE hozzájárulásával módosíthatók és módosíthatják az eredetileg megállapodott bérleti díj összegét is. A foglalásmódosításokkal kapcsolatos adminisztratív ráfordításért semmilyen díjat nem számolunk fel a Bérlőnek.

 

3.2. Törlés

 

3.2.1.  A Bérlő ingyen törölheti a foglalást, amennyiben a bérlés megállapodott kezdete előtt legalább 24 órával tájékoztatja erről az RELEASE-t.

 

3.2.2.  Ellenben, ha a Bérlő a foglalást a bérlés kezdete előtti 24 órán belül törli, az 1. melléklet szerint felszámolunk a Bérlőnek egy teljes napi bérleti díjat a késői lemondási díjjal  együtt. Ha a foglalás előre fizetett áron történt, a Bérlőnek visszatérítik az esetleges ebből eredő különbséget.

 

3.2.3.  A törlés kizárólag az info@usave.hu email címen keresztül elfogadott.

 

 

 

 1. Bérleti díj és letét

 

4.1. Bérleti díj

 

4.1.1.  A bérleti díj a bérleti szerződésben kerül megállapításra, és a foglalás időpontjában vagy a későbbi foglalásmódosítás időpontjában az árlistán szereplő érvényes ár alapján kerül meghatározásra, az esetlegesen együtt foglalt csomagok, (részleges) felelősségcsökkentés és/vagy tartozékok beszámítása mellett. Ha a szerződés tartalmát a bérlés alatt módosítják, úgy utalunk a 3.1.2. pontra.

 

4.1.2.  A bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyag költséget, a szervízdíjakat, ill. az átadás és átvétel költségét Kedvezmény és árengedmény csak határidőre történő és teljes mértékű kifizetés esetén él. Szándékos késedelmes fizetés esetén az esetlegesen biztosított kedvezmények az aktuális árlista szerint kerülnek felszámításra.

 

4.2. Letét

 

4.2.1.  A bérlés kezdetén köteles a Bérlő annak biztosítékául, hogy teljesíti a kötelezettségeit a bérleti díj mellett letétet fizetni. A mindenkor fizetendő letét mértékét az 1. melléklet szabályozza.

 

4.2.2.  Amennyiben a Bérlő hitelkártyát használ fizetőeszközként, a letét összegét a bankja előzetes jóváhagyás/felhatalmazás formájában visszatartja. Ezzel a szerződéskötéskor a hitelkártyán zárolja a letét összegét és az csak szükség esetén lesz leírva a hitelkártyáról. A letét készpénzben történő meghagyására nincs lehetőség.

 

4.2.3.  RELEASE jogosult, a bérleti jogviszonyból eredő jogos és esedékesen fennálló követeléseit az esedékességük után ezen letétből fedezni. Ez mindenekelőtt az RELEASE Bérlővel szembeni olyan követeléseire vonatkozik, amikor a kár a Bérlő felelősségi körébe tartozik.

 

4.2.4.  Miután a Bérlő megfelelően visszahozta a bérelt járművet és teljesítette a bérleti szerződésből eredő összes fizetési kötelezettségét (ez a bérleti díjon felül az esetleges egyéb költségeket és díjakat, valamint a Bérlő felelősségi körébe eső károkra irányuló követeléseket jelenti), a letétet az RELEASE a bérleti szerződés végleges elszámolását követően felszabadítja a Bérlő hitelintézete felé. A Bérlő számlavezető bankja által ennek feldolgozásához szükséges idő nem tartozik az RELEASE felelősségi körébe.

 

 

 1. Fizetési feltételek, esedékesség, késedelmi kamat

 

5.1.     A bérleti díjat továbbá az egyéb meghatározott díjakat, pl.:
(részleges) felelősségkorlátozásért, tartozékért, reptéri illetéket, stb. és a forgalmi adót a mindenkor hatályos törvényben előírt mértékben előre kell megfizetni a teljes megállapodott bérlési időszakra és teljes egészében. A jármű késedelmes átvétele vagy korábbi leadása miatt nem történik visszatérítés. A bérleti díj megfizetése a bérlési időszak elején esedékes, elemben az előre fizetési díjon történt foglalások esetében a fizetés már a foglaláskor esedékes.

 

5.2.     Eltérő megállapodás hiányában a bérleti díjat, minden egyéb meghatározott díjat és a letétet a Bérlő fizetőeszközével számolnak el. A Bérlőnek kell gondoskodnia arról, hogy (megfelelő folyószámla fedezettel) biztosítva legyen az ilyen módon történő elszámolás lehetősége. Ha ez nem valósul meg, akkor a Bérlő hibája esetén ő maga felel az RELEASE összes ez által keletkezett többletköltségének megtérítéséért (kiváltképp a bankkártya-tranzakció törlésének költségéért, a késedelmi kamatokért, stb.). Ha nem lehetséges az elszámolást a Bérlő által javasolt fizetőeszközzel végrehajtani, jogos az RELEASE a bérleti viszony azonnali hatállyal történő felmondására.

 

5.3.     Ha a bérlési időszak alatt további költségek vagy díjak keletkeznek, azokat a végső elszámolás alkalmával felszámolják a Bérlőnek (lásd ehhez a 14. pontban leírtakat), amennyiben azok ebben az időpontban már kiszámíthatók.

 

5.4.     Ha a Bérlő fizetési késedelembe esik, a bérleti díj tekintetében, vagy a bérleti jogviszonyból eredő egyéb (kártérítési) követelés tekintetében, évi 12% késedelmi kamatot kell megfizetnie. Felszólításokért az 1. melléklet szerint felszólításonként további felszólítási díjat   számolnak fel.

 

 

 1. A gépjármű átvétele a Bérlő részéről

 

6.1.     Az RELEASE a lefoglalt kategóriájú járművet a megbeszélt átvételi helyen nyitvatartási időben átvételre készen tartja a Bérlő részére.

 

 

6.2.     A Bérlő teli üzemanyagtartállyal kapja meg a járművet. Ennek fejében a Bérlőnek a bérleti viszony befejeztével ugyanúgy teli üzemanyagtartállyal kell azt visszaadnia. Ha nem teljesen megtankolva adja vissza a járművet, az RELEASE saját munkatársa elvégzi a tankolást, és a Bérlő ezért ki kell, hogy fizesse a ténylegesen felmerült üzemanyagköltséget, valamint az 1. melléklet szerint a tankolásért felszámolt szervizköltséget.

 

Ha átadáskor nincs teletankolva a jármű, fel kell tüntetni az üzemanyagtartály állását a kiadási nyomtatványon vagy a bérleti szerződésen és a Bérlőnek olyan üzemanyagszinttel kell visszaadnia a járművet mint amivel átvette.

 

6.3.     A járművet az átvételkor a bérlő az RELEASE munkatársával együtt megtekinti. Esetleges sérüléseket vagy nem teli üzemanyagtartályt fel kell tüntetni a Bérlő és az RELEASE munkatársa által aláírt kiadási nyomtatványon, amennyiben az még nem lett feltüntetve a bérleti szerződésben. Azokat a károkat, amiket a kétoldalúan aláírt kiadási nyomtatványon nem tüntetnek fel, de a jármű visszaadásakor megállapítanak, a Bérlő által okozott kárnak tekintik, ha a Bérlő nem bizonyítja az ellenkezőjét (a bizonyítási teher megfordítása csak akkor nem él, ha a Bérlő az osztrák fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztónak minősül). Ugyanez érvényes az együtt foglalt tartozékokban keletkezett hibákra és károkra is.

 

 

 1. A Bérlő kötelezettségei, a jármű használata

 

7.1. A Bérlő kötelezettségei

 

7.1.1.  A Bérlő köteles kíméletesen használni a járművet. Figyelembe kell vennie minden ilyen jellegű jármű használatára vonatkozó meghatározó előírást (kiváltképp a Kraftfahrgesetz (közúti közlekedésről szóló törvény) és a KRESZ előírásait), valamint a bérlési időszak alatt rendszeresen ellenőriznie kell, hogy a jármű továbbra is működőképes és közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő állapotban van-e. A vezetés megkezdése előtt a Bérlőnek tanulmányoznia kell a jármű helyes használat a járműben található üzembentartási kézikönyvben és be kell tartania az erre vonatkozó előírásokat és ajánlásokat (kiváltképp, hogy megfelelő-e a motorolaj, a hűtőfolyadék, a keréknyomás szintje és jók-e az egyéb működtető berendezések.

 

7.1.2.  Amennyiben a járműnek van AdBlue® tartálya, a Bérlő köteles gondoskodni a megfelelő töltöttségi szintről. A Bérlő és megbízottjai korlátlan felelősséggel tartoznak a fenti kötelezettség bérlési időszak alatt elkövetett megszegéséért; a Bérlő mentesíti az RELEASE-t minden olyan követelés alól, kiváltképp az közigazgatási bírság alól, amelyet a hatóságok vagy más harmadik személyek az RELEASE-val szemben az AdBlue® tartály meg nem tankolása miatt támasztanak. Ha a Bérlő a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztó, akkor e rendelkezés szerint csak vétkes gondatlanság esetén felel.

 

7.1.3.  A Bérlő köteles a járművet, az indítókulcsot és a tartozékokat a bérlési időszak lejártával a megbeszélt napon, a megbeszélt időpontban és a megbeszélt leadási helyen visszaadni. A járművet, a kulcsot és a tartozékokat a normál elhasználódást figyelembe véve olyan állapotban kell visszaadni, amilyenben az RELEASE a bérlés megkezdésekor rendelkezésre bocsátotta. Ha a Bérlő nem a fent említett állapotban adja vissza a járművet, az RELEASE jelen szerződési feltételek 13.4.-13.6. pontjai értelmében jár el.

 

7.1.4.  A Bérlő felel az összes járműhasználatból adódó díjért, úthasználati díjért és (közlekedési) bírságért, amiért az RELEASE-t vagy a jármű tulajdonosát vonják felelősségre, és amennyiben ezek a Bérlőnek/Sofőrnek róhatók fel. A kiszabott bírságok és adminisztrációs díjak a szerződésben aláírt kaucióból vagy a bérlő hitelkártyájáról kerülnek levonásra.

 

7.1.5.  A Bérlő/Sofőr köteles biztosítani, hogy a poggyász vagy az áru, amit a járművel szállítanak úgy legyen rögzítve, hogy ne okozzon sérülést a járműben és ne jelentsen veszélyt az utasokra sem. A törvényben előírt módon figyelembe kell venni a rakományrögzítésre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

 

7.1.6.  Tilos vezetnie a Bérlőnek/Sofőrnek a járművet, ha vezetési képessége kiváltképp alkohol, gyógyszer, kábítószer, betegség vagy fáradtság miatt korlátozott.

 

7.1.7.  A Bérlő/Sofőr felel minden rossz tankolás miatt keletkezett kárért, ki a jármű elvontatásának és/vagy javításának szükséges költségeiért.

 

7.1.8.  A járművekben szigorúan tilos a dohányzás. Szabálysértés esetén az RELEASE jogosult a Bérlőtől/Sofőrtől külön takarítási költséget követelni az 1. számú melléklet szerint.

 

7.2. A jármű használata

 

7.2.1.  A jármű csak közúti forgalomban használható (beleértve a szilárd burkolatú magánutakat vagy parkolókat), vezetésoktatási céllal viszont tilos használni. Az alábbi célokra tilos használni a járművet:

 

 1. motorsportra, különösen vezetési rendezvényeken, ahol a cél a maximális sebesség elérése, vagy az ezekkel összefüggő vezetési gyakorlatokon;
 2. gépjármű tesztek vagy vezetésbiztonsági tréningek alkalmával;
 3. üzletszerű személyszállításra vagy vezetési oktatásra, illetve vezetői engedély megszerzésére;
 4. további bérbeadásra;
 5. más járművek vontatására vagy tolására. Tilos továbbá használni a járművet utánfutó vontatására, kivéve, ha a bérelt járműre van szerelve vonóhorog és a járműokmányokban szereplő megengedett legnagyobb össztömeget nem lépik túl;
 6. bűntettek elkövetésére, még akkor sem, ha azok csak az elkövetési helyszínen minősülnek jogilag büntetendőnek;
 7. enyhén gyúlékony, mérgező vagy egyéb veszélyes anyag szállítására;
 8. nem szilárd burkolatú (aszfalt, beton, kikövezett vagy hasonló (szigetelő) burkolattal ellátott) utakon történő használatra.

 

7.2.2.  A fent nevezett kötelezettségek megsértése esetén (7.1.6.-7.2.1. pontok) fenntartja az RELEASE a jogot, hogy idő előtt felmondja a bérleti szerződést és követelje a jármű azonnali visszaadását, illetve adott esetben érvényesítse kártérítési igényeit. Ez kiváltképp a Bérlő által a járműben okozott olyan károkra érvényes, amik lehetetlenné teszik a jármű további használatát. A Bérlő felel az RELEASE felé az összes következményért, ami abból ered, hogy a Bérlő vagy a Sofőr a fent nevezett kötelezettségeit szándékosan megszegi. Bármilyen (részleges) felelősségkorlátozás, amelyben a felek megállapodtak, ilyen kötelezettségszegés esetén érvénytelen.

 

 

 1. Külföldi utak

 

8.1. A bérlő Magyarország területét csak a kapcsolódó költségek fedezésére szolgáló Határátlépési díj megfizetése mellett hagyhatja el a járművel. A bérlőnek tudomása van a bérelt járműbe telepített biztonsági GPS helymeghatározó rendszerről, amely folyamatosan figyeli a jármű helyzetét. A GPS lokátor bármely külföldi országba való belépéskor azonnal jelzést küld, az RELEASE pedig haladéktalanul kiszámlázza az 1. mellékletben foglaltak szerinti díjat.

 

8.2. Az 1. melléklet szerinti határátlépési díj megfizetésével az utazás az Európai Unió valamennyi országában, továbbá Svájcban, a Liechtensteini Hercegségben, San Marinoban és Monacoban engedélyezett.

 

8.3. A jármű esetleges eltulajdonításának ellenőrizhetősége érdekében a 8.2. pontban fel nem sorolt országba történő utazás tilos. Amennyiben tiltott országokba történt jogosulatlan belépésről érkezik biztonsági jelzés, az RELEASE a jármű jogosulatlan eltulajdonítását haladéktalanul bejelenti az illetékes hatóságoknak, s lopás bűncselekménye miatt a bérlővel szemben büntetőeljárást kezdeményez. Ugyanez vonatkozik a GPS lokátor kikapcsolására is. Ha a Bérlő az eltulajdonítás szándéka nélkül kikapcsolja a lokátort, a Határon átnyúló díj összegének kétszerese mértékű bírság kerül kiszámlázásra és a kaucióból levonásra.

 

 

 

 1. Magatartás műszaki hiba, közlekedési baleset, lopás esetén

 

9.1. Magatartás műszaki hiba esetén

 

9.1.1.  A bérlési időszak alatt figyelnie kell a Bérlőnek a műszerfalon kigyulladó figyelmeztető lámpákra, és kigyulladás esetén meg kell győződnie arról, hogy lehet-e folytatni az utat (legalább a legközelebbi szervizig). Haladéktalanul meg kell hoznia az összes szükséges intézkedést, amit a használati útmutató előír. Ha a használati útmutató ennél a fajta figyelmeztető lámpánál nem javasolja a továbbutazást, a Bérlőnek haladéktalanul le kell állítania a járművet és meg kell szakítania az utazást.

 

9.1.2.  Bizonytalanság esetén kapcsolatba kell lépnie a Bérlőnek az adott jármű gyártójával és az RELEASE-zel az alábbi elérhetőségeken.

Suzuki: Hungary +3680990234 – Austria +431213256206 – From Abroad +431525036548
Citroen: Hungary +3613484888 / +3680200 880 – Austria 0800220234 – From Abroad +4312726979
Opel: Hungary +3613451760 / +3680200940 – Austria 0800208380 – From Abroad +4312511919394
Volkswagen: Hungary +3613451776 +3680204143 – Austria 0186666 – From Abroad +43186666
Toyota: Hungary +3614584446 +3680201294 – Austria 0800/208100 / Hybrid 0800/2141660 – From Abroad +43131389101 / Hybrid +4312141660
U-Save Offices Austria: 8:00 – 23:00, +431700736540 / Hungary: 8:00 – 23:00, +3629553330

9.1.3.  A Bérlő felel az RELEASE felé a fenti kötelezettségek szándékos megszegése miatt keletkezett összes kárért. Őt terheli továbbá minden olyan költség, amely a saját maga okozta meghibásodásból ered. Ilyen szerződésszegés esetén az esetlegesen megbeszélt (részleges) felelősségkorlátozás nem érvényes.

 

9.2. Magatartás közlekedési baleset esetén

 

9.2.1.  Baleset, lopás, tűz vagy vadak okozta kár esetén köteles a Bérlő haladéktalanul értesíteni a rendőrséget. Csupán anyagi kár esetén is meg kell keresnie a legközelebbi rendőrőrsöt, hogy felvegyék a baleseti bejelentést. Ha a rendőrség megtagadja a baleseti helyszínelést, ezt bizonyítania kell a Bérlőnek a Bérbeadó felé megfelelő formában (pl. a rendőrség írásos igazolásával vagy annak megadásával (beleértve a napot és az időpontot), hogy melyik rendőrőrs az, amit telefonon értesítettek, de elutasította a kárfelvételt).

 

9.2.2.  Ha a balesetben nem sérült meg harmadik személy vagy tiszta anyagi kár esetén sikerült a károsult harmadik féllel elintézni az adatcserét, kivételesen el lehet tekinteni a legközelebbi rendőrőrs értesítésétől, ha a járművön csupán jelentéktelen fényezési sérülés (pl. karcolás) keletkezett. Ilyen esetben viszont mindig köteles a Bérlő baleseti jelentésben leírni az RELEASE-nak a kárt, illetve az eset minden részletét. A baleseti jelentést legkésőbb két nappal az eset után el kell küldeni az RELEASE-nak. Ez tartalmazza az érintett felek adatait (különösen a nevet, születési időt és helyet, ill. a lakcímet), az esetleges szemtanúkat, illetve a szóban forgó járművek rendszámát.

 

9.2.3.  Az RELEASE-val való előzetes egyeztetés nélkül a bérlő nem ismerheti el a hibát harmadik félnek.

 

9.2.4.  Ha a járművet ismeretlen harmadik személy rongálta meg (parkolási kár, cserbenhagyásos baleset), a Bérlőnek mindenképp, tehát jelentéktelen kár esetén is haladéktalanul értesítenie kell a legközelebbi rendőrőrsöt, és kérnie kell a kárfelvételt.

 

9.2.5.  A fenti pontokban említett kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése mentesíti a biztosítót, illetve az esetlegesen vállalt
(részleges) felelősségkorlátozás elvesztését vonja maga után, amennyiben ez a jogsértés hatással volt a biztosítási esemény megállapítására, a biztosítási ellátás megállapítására vagy mértékére és/vagy a Bérlő RELEASE-nak történő kártérítési kötelezettségének megállapítására vagy mértékére, vagy e teljesítési kötelezettségek befolyásolásának, illetve ezen körülmények megállapításának kedvezőtlen befolyásolása céljából történt.

 

9.2.6.  A Bérlő, függetlenül egy esetlegesen elfogadott RELEASE-val szembeni
(részleges) felelősségkorlátozástól, minden olyan kárért felel (különösen a célnak megfelelő, szükséges és – amennyiben peren kívüli érvényesítésről van szó – olyan jogi eljárási költségekért, amelyek arányosak az előterjesztett követeléssel), ami az általa a baleset lefolyásáról szándékosan tévesen közölt tájékoztatás eredménye.

 

 

9.3. Lopás

 

9.3.1.  Lopás esetén haladéktalanul értesítenie kell a Bérlőnek a legközelebbi rendőrséget és haladéktalanul át kell adnia az RELEASE-nak a feljelenés másolatát a gépjármű kulcsával és papírjaival együtt, amennyiben ezeket nem lopták el.

 

9.3.2.  Ezen kötelezettség szándékos elmulasztása esetén a 9.2.6. pont szerint a Bérlő felel minden ebből származó és az RELEASE-nál keletkezett kárért. A 9.2.5. pont értelemszerűen vonatkozik lopás esetére.

 

 

 1. Gépjármű kötelező felelősségbiztosítás

 

Minden bérautóra van a jogszabályoknak megfelelően kötelező felelősségbiztosítás. Ez a kötelező felelősségbiztosítás nem fedezi magán a bérautón keletkezett károkat; továbbá nem biztosítja az utasokat és a szállított tárgyakat sem.

 1. Az RELEASE felelőssége

 

11.1.   Az RELEASE felelősséget vállal szándékosság vagy súlyos gondatlanság, valamint személyi sérülés esetén. A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése miatti kártérítési igény a szerződésre jellemző, előrelátható kárra korlátozódik (ez a felelősségkorlátozás arra az esetre érvényes, amikor a Bérlő a fogyasztóvédelmi törvény értelmébe vett fogyasztó, csak abban az esetben, ha a kárt az RELEASE vagy olyan személyek okozták, akiknek a viselkedése az RELEASE-nak tulajdonítható). Kizárt az RELEASE felelőssége az elmaradt haszonért (ez a felelősségkorlátozás arra az esetre érvényes, amikor a Bérlő a fogyasztóvédelmi törvény értelmébe vett fogyasztó, csak abban az esetben, ha a kárt az RELEASE vagy olyan személyek okozták, akiknek a viselkedése az RELEASE-nak tulajdonítható).

 

11.2    Az RELEASE nem felel a Bérlő által a járműbe bevitt és onnan ellopott, megrongált vagy a jármű leadásakor hátrahagyott tárgyakért. Ez a felelősséget kizáró nyilatkozat nem vonatkozik az RELEASE szándékosságára vagy súlyos gondatlanságára, illetve olyan személyekre, akik viselkedése a törvényi rendelkezések szerint az RELEASE-nak tulajdonítható.

 

 

 1. A Bérlő felelőssége, felelősségkorlátozás

 

12.1. A Bérlő felelőssége

 

12.1.1. Egyedi esetben történő egyéb megállapodás hiányában a Bérlő felel az RELEASE felé az összes járműben és annak berendezéseiben keletkezett kárért, valamint a jármű (és annak berendezései) elvesztéséért (pl. lopás esetén), ha ez a kár vagy elvesztés a jármű átvétele és leadása közötti időszakban keletkezett. A Bérlőnek olyan állapotban kell visszaadnia a járművet, amilyenben átvette (a bérlet időtartama és a megtett kilométer miatti normál elhasználódás figyelembe vételével).

 

12.1.2. Ha a Bérlő nem fogyasztó a fogyasztóvédelmi törvény értelmében, ez a felelősség nem kötődik a Bérlő hibájához a bekövetkezett kárért. A Bérlő azonban nem vállal felelősséget, ha ezt a kárt az RELEASE vagy olyan személyek okozták, akiknek a magatartása a törvényi előírások szerint az RELEASE-nak tulajdonítható, vagy gyártási hibából, illetve természetes elhasználódásból ered.

 

12.1.3. A Bérlő egyetemlegesen felel azon személyek tetteiért, akiknek, az RELEASE hozzájárulásával vagy anélkül, átengedte a jármű vezetését, valamint saját tetteiért, amennyiben ezek a jármű átengedésével vagy használatával vannak összefüggésben. A Bérlő ennek megfelelően nem felel ezekben az esetekben sem főleg azokért a károkért, amik az RELEASE hibájából keletkeznek. Nem érvényes a lenti rendelkezések értelmében megállapodott (részleges) felelősségkorlátozás, ha a Bérlő (vagy a neki tulajdonítható személy) harmadik személynek átengedi a járművet anélkül, hogy ezt korábban az RELEASE-nak megadta volna, és a járműben keletkezett kár ebben az időszakban (az RELEASE hibáján kívül) keletkezett.

 

12.1.4. Mindenesetre a Bérlő felelősséggel tartozik a bérlési időszak alatt az általa vagy a korábban említett jogszabályi rendelkezések értelmében a felelőssége alá tartozó személyek által a törvényi rendelkezések, de főként a közlekedési és rendszabályokkal szemben elkövetett vétségekért (amikért nem az RELEASE felel). A Bérlő mentesíti a felelősség alól az RELEASE-t vagy a járműtulajdonost az összes ilyenfajta általa okozott szabálysértés miatt kiszabott közigazgatási bírság, díj vagy egyéb költség (különösen az esetleges ésszerű jogi költségek) tekintetében, amiket a hatóságok az RELEASE-nak mint a jármű fenntartójának vagy a jármű tulajdonosának ilyen vétségek miatt kiszabnak. Jogosult hatóságok ezzel kapcsolatos megkeresése esetén az RELEASE hozzáférhetővé teszi a Bérlő adatait. Az RELEASE azon megkeresések feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív ráfordításainak kompenzálására, amelyek miatt a hatóságok a bérleti időszak alatt elkövetett szabálysértések és bűncselekmények kivizsgálása céljából hozzá fordulnak, az RELEASE hatósági megkeresésenként az 1. melléklet szerinti büntetés-feldolgozási díjat számol fel a Bérlőnek; az RELEASE érvényesítheti a további bizonyítható károk megtérítésére vonatkozó igényét.

 

12.1.5. A Bérlő köteles minden vonatkozó előírást, valamint harmadik személyek jogait betartani a jármű vezetése vagy a parkolása során. Továbbá tilos a járművel a jogosult személyek engedélye nélkül harmadik személy magánterületén parkolni. Ha harmadik személy ezen rendelkezések megsértését állítja, akkor az RELEASE megfelelő megkeresés esetén megadja ennek a harmadik személynek a Bérlő nevét és címét, így az közvetlenül a Bérlővel szemben érvényesítheti az esetleges követeléseit. Ha egy harmadik személy követelést állít az RELEASE-val vagy a jármű tulajdonosával szemben a Bérlő cselekedete vagy mulasztása miatt (kiváltképp birtokháborítás vagy mulasztás miatt), az RELEASE vagy a jármű tulajdonosa ezen eljárásban bejelenti a Bérlőnek a vitát, hogy lehetőséget biztosítson számára a harmadik személy követeléseivel szembeni védekezésre. Ha az eljárás során kiderül, hogy a Bérlő vagy azok a személyek, akikért kezességet vállalt, szándékosan okozták a kárt, úgy a Bérlő köteles mentesíteni az RELEASE-t vagy a járműtulajdonost minden abból származó kár és hátrány tekintetében (beleértve az eljárási költséget).

 

12.2.   (Részleges) felelősségkorlátozás

 

12.2.1. A Bérlő az RELEASE által kínált és az 1. mellékletben leírt csomagok foglalásával korlátozhatja a balesetből és/vagy lopásból származó kárkért való felelősségét a csomagban meghatározott mértékig a megállapodás szerinti önrész összegének megfelelő különdíj megfizetésével. Ebben az esetben a közlekedési balesetből és/vagy lopásból, illetve a gépjárműben harmadik személy által szándékosan okozott kárért a vállalt (részleges) felelősségkorlátozáson túl csak akkor felel, ha:

 

 1. ő maga vagy azok a személyek, akiknek átengedte a járművet, szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozták a kárt, kiváltképp azon szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkat, amik helytelen használat, rossz tankolás, rakomány lecsúszása, a Bérlő hibájából történt fékmanőver, hólánc, csomagtartó szakszerűtlen használata, szakszerűtlen felrakodás, esőben és szélben a tető/ablakok nem bezárása, a jármű megengedett áthajtási magasságának és szélességének figyelmen kívül hagyása (behajtók, hidak, alagutak, stb. használatakor), valamint nem kielégítő járműbiztosítás (lezáratlan jármű vagy a kulcs zárban hagyása), stb. következtében keletkeztek;
 2. a járművet a káreset megtörténtekor a Bérlő tudtával és beleegyezésével olyan személy vezette (olyan személynek volt átengedve), akik előzőleg nem neveztek meg járművezetőként az RELEASE-nak;
 3. a járművezető a baleset időpontjában nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, vagy a járművezető vezetési képessége kiváltképp alkohol, kábítószer, betegség vagy hasonló okok miatt korlátozva volt;
 4. a járművet a káreset időpontjában jelen feltételek 7.2.1. pontja rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával használták;
 5. a Bérlő vagy az utasa megrongálja vagy elkoszolja a jármű belső terét (pl. égési nyomok az ülésen), ha ezek nem egyértelműen baleset következményei;
 6. jelen feltételek 9. pontjában nevezett kötelezettségek valamelyikét megsértették;
 7. ő vagy a járművezető, akinek a járművet átengedte, cserbenhagyásos balesetet okozott, feltéve, hogy ez általában hátrányosan érintette az RELEASE káresemény megállapításához fűződő jogos érdekeit, kivéve, ha a kötelezettségszegés nem szándékosan vagy súlyos gondatlanságból történt;
 8. a kár nem a megállapodott bérleti szerződéses időtartam alatt történt (tehát kiváltképp a jármű késedelmes leadásakor);
 9. a kár egy jogosulatlan külföldre utazás során keletkezett.

 

12.2.2. Ha a Bérlő kívülről is látható módon hagy értéktárgyakat a járműben, úgy a lopás vagy betöréses lopás minden esetben súlyos gondatlanság következménye, ezért ebben az esetben az esetlegesen meghatározott (részleges) felelősségkorlátozás érvénytelen.

 

12.2.3. Ha nem alkalmaznak (részleges) felelősségkorlátozást, köteles a Bérlő az RELEASE-t az összes kár tekintetében kártalanítani. Továbbá jogosult az RELEASE felszámolni a Bérlőnek káresetenként a keletkezett kár mellett az 1. melléklet szerint egy kárfeldolgozási díjat is.

 

 

 1. A jármű leadása

 

13.1.   A Bérlő köteles a járművet, az indítókulcsot és az együtt bérelt tartozékokat a bérlési időszak lejártával a megbeszélt napon, a megbeszélt időpontban és a megbeszélt leadási helyen az RELEASE-nak visszaadni. Ha a megbeszélt leadási hely külföldön található, az 1. melléklet szerint felszámolnak a Bérlőnek egy egyirányú útdíjat. A járművet, a kulcsot és a tartozékokat a normál elhasználódást figyelembe véve olyan állapotban kell visszaadni, amilyenben a Bérlő a bérlés megkezdésekor átvette. Ha a bérleti szerződés a 3.1.2. pont szerint a bérlési időszak alatt módosulna, jogában áll a Bérlőnek a járművet a módosult bérleti szerződés szerint a bérlési időszak végéig használni. A bérleti szerződés csak akkor jár le, ha a járművet leadják a megbeszélt helyen, valamint az indítókulcsot és a többi tartozékot visszaszolgáltatják az RELEASE munkatársának.

 

13.2.   Leadáskor el kell távolítania a Bérlőnek a saját dolgait a járműből és ki kell takarítania azt.

 

13.3.   A jármű szerződéstől eltérő korábbi leadása miatt nem jár a bérleti díj egy részének a visszatérítése.

 

13.4.   Nyitvatartási időben történő leadáskor az RELEASE munkatársa átvizsgálja a járművet és az együtt bérelt tartozékokat, hogy van-e rajtuk esetleg új sérülés. Az RELEASE és a Bérlő eközben a leadási nyomtatvány kitöltésén keresztül közösen kiállítja és aláírja a leadási jegyzőkönyvet. Az RELEASE munkatársa fényképekkel dokumentálja az esetleges új károkat. A Bérlő kérheti a kitöltött leadási nyomtatvány egy másolatát.

 

Új károk megállapításakor, ha ezeket a Bérlő a leadási jegyzőkönyv és a leadási nyomtatvány aláírásával elismeri, köteles viselni a keletkezett károk költségét. A keletkezett kár mértékét, amennyiben lehetséges, a végső elszámoláskor határozzák meg.

 

Ha a Bérlő, a megállapított új károk ellenére, megtagadja a leadási jegyzőkönyv aláírását, a 13.6. pont szerint kell eljárni.

 

13.5.   Ha a járművet a Bérlőnek felróható okok miatt nem lehet az RELEASE munkatársával együtt megtekinteni, úgy a járművet a Bérlő távollétében az RELEASE munkatársa ellenőrzi. A közös járműmegtekintés elmaradását fel kell tüntetni a bérleti szerződésben és a leadási nyomtatványon. Ha az RELEASE munkatársa új károkat állapítana meg, az RELEASE a 13.6. pont szerint jár el.

 

13.6.   Az RELEASE megadja a Bérlőinek a lehetőséget, hogy a járművet a szabályos nyitvatartási időn túl adják le. Miután ebben ez esetben az RELEASE munkatársával közösen nem végezhető el a jármű megtekintése, köteles a Bérlő az összes új kárt (a járművön és az együtt bérelt tartozékokon) a járműokmányokban található baleseti jelentésben megadni. Majd a baleseti jelentést az indítókulcsokkal együtt be kell dobni a kimondottan erre a célra tervezett kulcsleadó dobozba.

 

Ebben az esetben a jármű a parkolóban marad, amíg az RELEASE kirendeltség ismét ki nem nyit, majd haladéktalanul megtekinti a járművet és elkészíti a bérleti szerződés végső elszámolását. Az utólagos járművizsgálat alkalmával az RELEASE munkatársa készíti el a leadási jegyzőkönyvet és tölti ki a leadási nyomtatványt. Ha eközben a Bérlő felelősségi körébe tartozó hibákat állapítanának meg, úgy arról a Bérlőt haladéktalanul értesítik és a szerződésben aláírtaknak megfelelő mértékű kárköltség a bérlő kauciójából vagy hitelkártyájából levonásra kerül.

 

A bérlő felelős minden olyan kárért, amelynek megállapítására a gépjármű visszaadását követően, az ellenőrzési eljárás befejezésével bezárólag kerül sor. Az ellenőrzési eljárás a visszavételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírásával zárul. Amennyiben az autó visszaadása nyitvatartási időn kívül történik, a bérlőt a visszavételi jegyzőkönyv feldolgozásáig terheli a felelősség. Ha a bérlő nyitvatartási időben megtagadja a visszavételi jegyzőkönyv aláírását, a járművön észlelt károkért teljes mértékben felelős.

 

13.7.   Arra az esetre, ha a jármű nem lesz leadva a megbeszélt időpontban (késői leadás), és a Bérlő a késői leadást nem jelenti be, fenntartja az RELEASE a jogot arra, hogy feljelentést tegyen az illetékes hatóságnál.

 

13.8.   Késői leadásra az alábbiak érvényesek:

 

60 percet nem meghaladó késedelem esetén az RELEASE nem számol fel a Bérlőnek semmilyen további költséget vagy díjat.

 

Ha a késedelem több, mint egy óra, viszont kevesebb, mint kettő, az RELEASE felszámol a Bérlőnek az esetleges adminisztrációs feldolgozási díj mellett az 1. melléklet szerinti késedelmes leadási díjat.

 

Ha a Bérlő a jármű leadásával több, mint két órás késésben van, az RELEASE felszámol neki minden egyes megkezdett napért (ami a szerződésesen megállapodott leadási időponthoz igazodik) az esetleges adminisztrációs feldolgozási díj mellett még az 1. melléklet szerinti napi késedelmes leadási díjat is. Az RELEASE fenntartja a jogot, hogy minden további kárt érvényesítsen.

 

13.9.   Ha a járművet a Bérlő önhibájából késve adja le, az eredetileg megbeszélt leadási időponton túl nem él tovább a megállapodott (részleges) felelősségkorlátozás, mivel a Bérlő által felelősségkorlátozásért fizetett díj csak a megbeszélt leadásig tartó időtartamra nyújt fedezetet.

 

 

 1. Végső elszámolás

 

14.1.   Az RELEASE leghamarabb a jármű leadásakor elkészíti a bérleti szerződés végső elszámolását. Ha járulékos költségek vagy díjak merülnének fel, ezeket is felszámolják a Bérlőnek és levonják a lefoglaláskor választott fizetőeszközéről. A végső elszámoláskor figyelembe veszik a lefoglalás időpontjában eszközölt előlegfizetést és levonják az esetlegesen magasabb végösszegből.

 

14.2.   Ha olyan kár keletkezett a járműben vagy az együtt bérelt tartozékokban, ami mértékét nem lehet a járműleadáskor azonnal megállapítani, az RELEASE a lehető leghamarabb elkészíti a végső elszámolást. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ez esetben a végső elszámolás a kármérték megállapításáig húzódhat.

 

14.3.   Ha az RELEASE a végső elszámolást követően további kárról szerez tudomást (pl. közlekedési bírságok) és ezekért a Bérlő a felelős, tudomásra jutás után közlik a Bérlővel. Ez esetben köteles a Bérlő a bejelentett károkat és költségeket az 1. melléklet szerint meghatározott feldolgozási díjon felül megtéríteni.

 

 

 1. Adatvédelmi záradék

 

15.1.   Az RELEASE a szerződések előkészítése és feldolgozása során közvetlenül a Bérlőktől gyűjtött személyes adatokat dolgoz fel, beleértve az egyes regisztrált Sofőrök adatait is. Ez a bérleti jogviszony és a fizetési igény feldolgozása, a személyazonosság ellenőrzése, a csalások és egyéb kérdések nyomon követése céljából a szerződéses jogviszony megszűnése előtt, alatt és után történik. További információ az adatfeldolgozásról az alábbi internetcímen érhető el: www.usave.hu

 

15.2.   Az RELEASE indokolt hatósági megkeresés esetén továbbítja a Bérlő nevét, címét és bérleti adatait az adott hatóságnak, harmadik személyek jogainak feltételezett megsértése esetén pedig (pl. birtokháborítás esetén) ezen harmadik személyeknek.

 

 

 

 1. Alkalmazandó jog és joghatóság, Egyebek

 

16.1.   Jelen szerződés osztrák jog hatálya alá tartozik, a nemzetközi hivatkozó normák kizárásával. Ez nem érinti a Bérlő azon kötelezettségét, hogy külföldi utak során betartsa az adott helyileg érvényben lévő jogot.

 

16.2.   Egyedüli joghatóság Bécs, a belváros illetékes bírósága. Ha a Bérlő a fogyasztóvédelmi törvény 14. §-a értelmében fogyasztó, a joghatóság a Bérlő lakóhelye szerinti illetékes bíróság. A Bérlő keresetet nyújthat be az RELEASE ellen, de éppúgy az előbb nevezett bíróságon.

 

16.3.   Az RELEASE követeléseivel szembeni beszámítás csak az RELEASE által elismert vagy törvényesen megállapított, vitathatatlan követelésekkel megengedett.

 

16.4.   Ha jelen feltételekben személyes kifejezéseket használnak, azok férfiakra és nőkre egyformán vonatkoznak.

 

16.5.   Kizártak a szóbeli megállapodások, illetve a szerződés aláírásával hatályukat vesztik. Módosítások, úgymint ez a rendelkezés is, írásos formában történnek.

 

16.6.   Ha a bérleti szerződés vagy jelen feltételek egy rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

 

 

 

Menü